Skip links

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 

1.  Genel Açıklamalar

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu MERT GROUP END. REKLAM MOD. YAPI SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

(“MERT GROUP”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, MERT GROUP tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için MERT GROUP tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca  Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

 

2.  KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Sahibi MERT GROUP’a başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

 

3.    Başvuru Yöntemi

 KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
 • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı

Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tespit edici belge

ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Ali Paşa Mah. Trablusgarb Cad. No:20-22 Silivri İstanbul
Noter vasıtasıyla tebligat Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Ali Paşa Mah. Trablusgarb Cad. No:20-22 Silivri İstanbul
“Güvenli eloktronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

mertreklam@hs01.kep.tr
Mobil İmza ya da E-posta İle     Başvuru     [İlgili     kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak

suretiyle]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” kvkk@mertgroup.com

 

MERT GROUP, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

4.  Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

A.  Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Ad
Soyad
Tc Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)
Telefon
E Posta
İkamet veya İşyeri Adresi

 

 1. Lütfen MERT GROUP ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

□  Ziyaretçi

□  Müşteri

□  İş ortağı

□  Çalışan

□  Çalışan adayı

□  Eski Çalışan

□  Diğer

:……………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu:……………………………………..…………………………………….………………

………………………………………………

 

5.  Talep Konusu

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

İmza (yazılı başvuru ise):

error: Copyright © Mert Group